PLEBISCYT POWSZECHNEJ POPULARNOŚCI PRODUKTÓW / USŁUG OGÓLNODOSTĘPNYCH

REGULAMIN LAUR KONSUMENTA / LAUR KLIENTA

Określa zasady i warunki przeprowadzenia ogólnopolskiego plebiscytu popularności marek, produktów i usług pod nazwą LAUR KONSUMENTA / LAUR KLIENTA

Konkurs: ogólnopolski plebiscyt popularności produktów i usług Laur Konsumenta/Laur Klienta zwany dalej Konkursem.

Organizator konkursu: podmiot prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą Kowalski Pro-Media Kowalski Robert, z siedzibą w Katowicach (40-036) przy ul. Plebiscytowej 17/4, posługującym się numerem NIP 634-247-79-84 wydawca dodatków promocyjnych w ogólnopolskich dziennikach pod tytułami: Rzecz o Biznesie, Strony Biznesu plus oraz Strony Rynku.

ZNAK: W toku prowadzonego konkursu Organizator przyznaje następujące wyróżnienia:

LAUR KONSUMENTA,LAUR KLIENTA, LAUR KONSUMENTA ODKRYCIE ROKU, LAUR KLIENTA ODKRYCIE ROKU, LAUR KONSUMENTA PRODUKT REGIONALNY / USŁUGA, LAUR KLIENTA PRODUKT REGIONALNY / USŁUGA REGIONALNA, LAUR KONSUMENTA TOP MARKA, LAUR KLIENTA TOP MARKA, LAUR KONSUMENTA GRAND PRIX, LAUR KLIENTA GRAND PRIX zwane dalej Godłami.

Kowalski Pro-Media Kowalski Robert oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem praw autorskich oraz praw do w/w znaków słowno-graficznych, posiadających Prawa Ochronne wydane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej odpowiednio o numerach:

- Laur Klienta: 258393

- Laur Konsumenta: 258394

- Laur Klienta Odkrycie Roku: 258388

- Laur Konsumenta Odkrycie Roku: 258389

- Laur Klienta Top Marka: 258390

- Laur Konsumenta Top Marka: 258391

- Laur Klienta Grand Prix: 258385

- Laur Konsumenta Grand Prix: 258386

Każde godło zawiera rok edycji, za którą zostało przyznane.

PRODUKTY: Dobra oraz usługi ogólnodostępne na polskim rynku.

KATEGORIA: Grupa produktów / usług o cechach podobnych lub zbliżonych, których popularność podlega ankietowaniu w konkursie.

BRANŻA: Grupa kategorii, produktów i usług.

LICENCJA: Godła są objęte licencją oraz prawami ochronnymi. Organizator konkursu posiada wyłączne prawo do przyznawania Godeł programu. Organizator konkursu przyznaje Laureatom odpłatne, ograniczone terytorialnie i czasowo prawo do użytkowania Godła konkursu na wszystkich polach eksploatacji ujętych w licencji na użytkowanie Godła. Licencja na użytkowanie Godeł programowych wchodzi w życie od dnia dokonania opłaty licencyjnej.

KOSZTY: Zgłoszenie produktów/usług do konkursu nie podlega opłacie. Opłata obowiązuje Uczestników wyłącznie w przypadku nominacji oraz zakupu licencji na użytkowanie nazwy i Godła programu. Licencję mogą otrzymać wyłącznie podmioty, którym przyznano możliwość ubiegania się o Godło na podstawie m. in. wyników głosowania. W przypadku rezygnacji z wykupienia licencji Uczestnik nie może komunikować zdobycia tytułu, zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Opłata licencyjna jest ustalana pomiędzy Organizatorem konkursu i Laureatem według cennika udostępnianego Uczestnikom oraz indywidualnych potrzeb Laureata dotyczących zakresu wykorzystania nazwy i Godła programu.

II PROGRAM

1. W konkursie mającym charakter plebiscytu opinii konsumentów udział biorą produkty, i usługi ogólnodostępne na polskim rynku.

2. Do fazy finałowej plebiscytu (maksymalnie 8 uczestników w jednej kategorii) nominowane są produkty / marki / usługi wyłonione w presondażu.

3. Udział w konkursie nie wymaga zgłaszania produktów, linii produktów lub marki przez producenta / dystrybutora i usługodawcę. Obowiązkowym warunkiem jest obecność produktów / marek / usług na polskim rynku.

4. Organizator poprzez zebranie głosów respondentów, wskazujących na najlepsze ich zdaniem produkty / marki / usługi w danej kategorii, wyłania poszczególnych zwycięzców.

5. Głosowanie w konkursie odbywa się poprzez:

5.1. Zbieranie głosów w trakcie plebiscytu na stronach internetowych, przeprowadzone przez niezależne organizacje zewnętrzne. W zależności od kategorii, w której chcemy poznać preferencje konsumentów, umieszczamy ankietę na różnych portalach internetowych, w tym na portalach branżowych, serwisach tematycznych oraz na portalach informacyjno-społecznościowych.

Głosujący mają możliwość oddania jednego głosu na ulubiony produkt, markę lub usługę w każdej kategorii plebiscytu

5.2. Zbieranie głosów drogą telefoniczną. Losowo wybrane osoby z ogólnodostępnych książek telefonicznych online proszone są o wskazanie produktów i usług podczas sondażu telefonicznego.

6. W każdej kategorii zostanie wyłoniona grupa trzech laureatów, którzy w zależności od wyników ankiet otrzymają złote, srebrne lub brązowe godło Laur Konsumenta / Laur Klienta. Produkty, które zajęły miejsca 4 - 6 mogą otrzymać godło Laur Konsumenta / Klienta – Wyróżnienie lub Laur Konsumenta / Klienta Odkrycie Roku w momencie, gdy po raz pierwszy zostali wskazani przez respondentów podczas głosowania. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania innych wyróżnień specjalnych np. Laur Konsumenta / Klienta Grand Prix w przypadku sukcesu w trzech edycjach konkursu.

7. Na przyznanie tytułu Laur Konsumenta / Klienta Odkrycie Roku wpływ mają dodatkowo następujące czynniki: innowacyjny charakter produktów/usług, elementy przewagi konkurencyjnej, dynamika wzrostu popularności, skuteczność kampanii wizerunkowo-marketingowych, rebranding, pierwsze wskazania konsumenckie w ogólnopolskim głosowaniu w programie Laur Konsumenta/Laur Klienta.

Do udziału w konkursie o tytuł Laur Konsumenta / Klienta Odkrycie Roku produkty, marki lub usługi mogą zgłaszać sami przedsiębiorcy, a także konsumenci / klienci.

Zgłoszenie i weryfikacja są odpłatne. Opłata nominacyjna jest ustalana pomiędzy Organizatorem konkursu i zgłaszającym produkt, markę lub usługę do głosowania w konkursie.

8. O przyznaniu tytułu Laur Konsumenta / Klienta Regionalny Produkt Roku / Usługa Roku decyduje poziom popularności produktu w regionie jego obecności;

9. W procesie przyznawania tytułu Laur Konsumenta / Klienta Top Marka pod uwagę brana jest wybitna pozycja produktów/usług na polskim rynku oraz w projekcie Laur Konsumenta / Klienta. Tytuł Laur Konsumenta / Klienta Top Marka jest przyznawany w grupie kategorii czyli w branży.

10. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania i modyfikowania listy branż i kategorii. Na podstawie zgłoszenia firmy i przedsiębiorcy Organizator ma prawo również do utworzenia nowych kategorii.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu oraz odebrania przyznanego wyróżnienia w przypadku łamania prawa, niestosowania się do etycznych norm i zasad obowiązujących w życiu gospodarczym (np. łamanie praw autorskich, niesolidność finansowa, nierzetelność informacyjna wobec konsumenta / klienta).

12. Ogłoszenie wyników konkursu

Ostateczne wyniki zostaną przekazane uczestnikom bezpośrednio po zakończeniu ankietowania w ich kategoriach.

III. INTERPRETACJA

1. Organizator zastrzega, iż konkurs będący plebiscytem popularności marek, produktów i usług nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość oddanych głosów przez respondentów w trakcie przeprowadzonego głosowania o charakterze ogólnopolskim, z zastrzeżeniem, że dany użytkownik może oddać wyłącznie jeden głos.

2. Wszelkie kwestie związane z interpretacją lub zastosowaniem Programu są wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora.

IV. DANE OSOBOWE

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z wprowadzenia nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych firm uczestniczących w Programie jest firma KOWALSKI PRO-MEDIA Robert Kowalski z siedzibą w Katowicach.

2. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu z Laureatami Programu oraz w celu realizacji usług wynikających z zawartych z nimi umów.

3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Podanie adresu e-mail nie jest obowiązkowe, ale jeśli tego Laureat nie zrobi nie otrzyma wiadomości z informacją o jego pozycji w Programie.

4. Adres e-mail i dane osobowe są zabezpieczone. Nikomu nieuprawnionemu nie są przekazywane, ani sprzedawane. Dane będą powierzane jedynie podmiotom współpracującym z Administratorem w przypadku konieczności realizacji usług wynikających z umów zawartych z Laureatem, po uprzednim uzyskaniu jego zgody.

5. Dane przechowywane są przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

6. Laureatom i Uczestnikom Programu przysługuje prawo dostępu oraz poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania poprzez wysłanie takiej informacji na adres info@rzeczobiznesie.eu