FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Pełna nazwa firmy


  Pełna nazwa firmy


  Adres


  E-mail


  Nr tel. / fax


  NIP


  REGON


  Kategoria:


  Informacje o firmie

  Główny przedmiot działalności firmy


  Czy w latach 2019-2020 Państwa firma rozpoczęła produkcję nowego produktu lub wprowadziła nową usługę?
  taknie

  Posiadane certyfikaty


  IV. Innowacje

  Jakie innowacyjne metody produkcji mają zastosowanie w Państwa firmie?
  Jakie innowacyjne produkty/ usługi Państwa firma oferuje? Na czym polega ich innowacyjność?


  Jakie innowacyjne technologie są w firmie wprowadzone?


  Czy Państwa firma bierze udział w programach badawczych?


  V. Dystrybucja


  VI. Ekologia

  Czy w Państwa firmie wdrażane są proekologiczne rozwiązania? (ekologiczne metody produkcji, ekologiczne produkty, ekologiczne zarządzanie firmą ect)


  VII. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

  Czy firma prowadzi działania z zakresu CSR? Jakie:


  a) Kampanie społeczne


  b) Marketing zaangażowany społecznie (cause related marketing)


  c) Programy etyczne dla pracowników


  d) Raportowanie społeczne


  e) Nadzór korporacyjny


  f) Eko-znakowanie i znakowanie społeczne


  g) Ograniczanie emisji odpadów, zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych


  h) Inwestycje społecznie odpowiedzialne


  g) Wolontariat pracowniczy


  h) Współpraca międzysektorowa


  i) Inne


  VIII. Dodatkowe informacje

  Dodatkowe, niewymienione wcześniej informacje, przydatne w ocenie konkursowej firmy?
  np. wyróżnienia, nagrody


  IX. Dodatkowe dokumenty

  Jeżeli firma posiada dodatkowe dokumenty, które mogłyby pomóc w procesie weryfikacyjnym, prosimy o ich dołączenie np. rekomendacje, prezentacje

  Oświadczenie końcowe

  Oświadczam, że wszystkie złożone dokumenty i podane informacje w niniejszej ankiecie są rzetelne, kompletne i zgodne z prawdą.
  Imię i nazwisko


  Stanowisko


  captcha