Regulamin Laur Konsumenta / Laur Klienta

PLEBISCYT POWSZECHNEJ POPULARNOŚCI PRODUKTÓW / USŁUG OGÓLNODOSTĘPNYCH
REGULAMIN LAUR KONSUMENTA / LAUR KLIENTA
Określa zasady i warunki przeprowadzenia ogólnopolskiego plebiscytu popularności marek, produktów i usług pod nazwą LAUR KONSUMENTA / LAUR KLIENTA

I POJĘCIA

Konkurs: ogólnopolski plebiscyt popularności produktów i usług Laur Konsumenta/Laur Klienta zwany dalej Konkursem.
Organizator konkursu: podmiot prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą Kowalski Pro-Media Kowalski Robert, z siedzibą w Katowicach (40-036) przy ul. Plebiscytowej 17/4, posługującym się numerem NIP 634-247-79-84 wydawca dodatków promocyjnych w ogólnopolskich dziennikach pod tytułami: Rzecz o Biznesie, Strony Biznesu plus oraz Strony Rynku.

ZNAK: W toku prowadzonego konkursu Organizator przyznaje następujące wyróżnienia:

LAUR KONSUMENTA,LAUR KLIENTA, LAUR KONSUMENTA ODKRYCIE ROKU, LAUR KLIENTA ODKRYCIE ROKU, LAUR KONSUMENTA PRODUKT REGIONALNY / USŁUGA, LAUR KLIENTA PRODUKT REGIONALNY / USŁUGA REGIONALNA, LAUR KONSUMENTA TOP MARKA, LAUR KLIENTA TOP MARKA, LAUR KONSUMENTA GRAND PRIX, LAUR KLIENTA GRAND PRIX zwane dalej Godłami.

Każde godło zawiera rok edycji, za którą zostało przyznane.

PRODUKTY: Dobra oraz usługi ogólnodostępne na polskim rynku.

KATEGORIA: Grupa produktów / usług o cechach podobnych lub zbliżonych, których popularność podlega ankietowaniu w konkursie.

BRANŻA: Grupa kategorii, produktów i usług.

LICENCJA: Godła są objęte licencją oraz prawami ochronnymi. Organizator konkursu posiada wyłączne prawo do przyznawania Godeł programu. Organizator konkursu przyznaje Laureatom odpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo prawo do użytkowania Godła konkursu na wszystkich polach eksploatacji ujętych w licencji na użytkowanie Godła. Licencja na użytkowanie Godeł programowych wchodzi w życie od dnia dokonania opłaty licencyjnej.

KOSZTY: Udział firmy w konkursie nie podlega opłacie. Opłata obowiązuje Laureatów wyłącznie w przypadku zakupu licencji na użytkowanie nazwy i Godła programu. Godło w wersji anglojęzycznej podlega dodatkowej opłacie licencyjnej. O licencję mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, którym przyznano możliwość do ubiegania się o Godło na podstawie m. in. wyników głosowania. W przypadku rezygnacji z wykupienia licencji firma nie może komunikować zdobycia tytułu, zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

II PROGRAM

1. W konkursie mającym charakter plebiscytu opinii konsumentów udział biorą produkty, i usługi ogólnodostępne na polskim rynku.

2. Do fazy finałowej plebiscytu (maksymalnie 8 uczestników w jednej kategorii) trafiają produkty / marki / usługi wyłonione w presondażu telefonicznym.

3. Udział w konkursie nie wymaga zgłaszania produktów, linii produktów lub marki przez producenta / dystrybutora i usługodawcę. Obowiązkowym warunkiem jest obecność produktów / marek / usług na polskim rynku.

4. Organizator poprzez zebranie głosów respondentów, wskazujących na najlepsze ich zdaniem produkty / marki / usługi w danej kategorii, wyłania poszczególnych zwycięzców.

5. Głosowanie w konkursie odbywa się dwutorowo:

5.1. Zbieranie głosów w trakcie plebiscytu na stronach internetowych przeprowadzonych przez niezależne organizacje zewnętrzne. W zależności od kategorii, w której chcemy poznać preferencje konsumentów, umieszczamy ankietę na różnych portalach internetowych, w tym na portalach branżowych, serwisach tematycznych oraz na portalach informacyjno-społecznościowych. Sieć obejmuje zbieranie głosów poprzez:

- serwisy Grupy Wyborcza.pl (m. in. wyborcza.pl, 24 serwisy lokalne, wysokieobcasy.pl). Użytkownik zachęcany jest do udziału w plebiscycie poprzez reklamy promocyjne emitowane na serwisach o których mowa powyżej. Kategorie zamieszczone są na specjalnie stworzonej stronie do głosowania.
- artykuły oraz sekcje tematyczne Grupy Gazety Prawnej (Dziennik Gazeta Prawna, gazetaprawna.pl, forsal.pl oraz dziennik.pl). Ankiety emitowane są przy wykorzystaniu narzędzia Web ankieta.

Ankietowani oddają głos w wielu wyświetlonych Kategoriach, ale wyłącznie jeden głos na ulubiony produkt, markę lub usługę.

5.2. Zbieranie głosów za pomocą drogi telefonicznej. Losowo wybrane osoby z ogólnodostępnych książek telefonicznych online proszone są o wskazanie produktów i usług podczas rozmowy telefonicznej.

6. W każdej kategorii zostanie wyłoniona grupa trzech laureatów, którzy w zależności od wyników ankiet otrzymają złote, srebrne lub brązowe godło Laur Konsumenta / Laur Klienta. Produkty, które zajęły miejsca 4 - 6 mogą otrzymać godło Laur Konsumenta / Klienta – Wyróżnienie lub Laur Konsumenta / Klienta Odkrycie Roku w momencie, gdy po raz pierwszy zostali wskazani przez respondentów podczas głosowania. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania innych wyróżnień specjalnych np. Laur Konsumenta / Klienta Grand Prix w przypadku sukcesu w trzech edycjach konkursu.

7. Na przyznanie tytułu Laur Konsumenta / Klienta Odkrycie Roku wpływ mają dodatkowo następujące czynniki: innowacyjny charakter produktów/usług, elementy przewagi konkurencyjnej, dynamika wzrostu popularności, skuteczność kampanii wizerunkowo-marketingowych, rebranding, pierwsze wskazania konsumenckie w ogólnopolskim głosowaniu w programie Laur Konsumenta/Laur Klienta. Do udziału w konkursie o tytuł Laur Konsumenta / Klienta Odkrycie Roku produkty, marki lub usługi mogą zgłaszać sami przedsiębiorcy, a także konsumenci / klienci. Zgłoszenie i weryfikacja są bezpłatne.

8. O przyznaniu tytułu Laur Konsumenta / Klienta Regionalny Produkt Roku / Usługa Roku decyduje poziom popularności produktu w regionie jego obecności;

9. W procesie przyznawania tytułu Laur Konsumenta / Klienta Top Marka pod uwagę brana jest wybitna pozycja produktów/usług na polskim rynku oraz w projekcie Laur Konsumenta / Klienta. Tytuł Laur Konsumenta / Klienta Top Marka jest przyznawany w grupie kategorii czyli w branży.

10. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania i modyfikowania listy branż i kategorii. Na podstawie zgłoszenia firmy i przedsiębiorcy Organizator ma prawo również do utworzenia nowych kategorii.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu oraz odebrania przyznanego wyróżnienia w przypadku łamania prawa, niestosowania się do etycznych norm i zasad obowiązujących w życiu gospodarczym (np. łamanie praw autorskich, niesolidność finansowa, nierzetelność informacyjna wobec konsumenta / klienta).

12. Ogłoszenie wyników konkursu

Ostateczne wyniki zostaną przekazane uczestnikom bezpośrednio po zakończeniu ankietowania w ich kategoriach.

III. INTERPRETACJA

1. Organizator zastrzega, iż konkurs będący plebiscytem popularności marek, produktów i usług nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość oddanych głosów przez respondentów w trakcie przeprowadzonego głosowania o charakterze ogólnopolskim, z zastrzeżeniem, że dany użytkownik może oddać wyłącznie jeden głos.

2. Wszelkie kwestie związane z interpretacją lub zastosowaniem Programu są wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora.

IV. DANE OSOBOWE

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z wprowadzenia nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych firm uczestniczących w Programie jest firma KOWALSKI PRO-MEDIA Robert Kowalski z siedzibą w Katowicach.

2. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu z Laureatami Programu oraz w celu realizacji usług wynikających z zawartych z nimi umów.

3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Podanie adresu e-mail nie jest obowiązkowe, ale jeśli tego Laureat nie zrobi nie otrzyma wiadomości z informacją o jego pozycji w Programie.

4. Adres e-mail i dane osobowe są zabezpieczone. Nikomu nieuprawnionemu nie są przekazywane, ani sprzedawane. Dane będą powierzane jedynie podmiotom współpracującym z Administratorem w przypadku konieczności realizacji usług wynikających z umów zawartych z Laureatem, po uprzednim uzyskaniu jego zgody.

5. Dane przechowywane są przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

6. Laureatom i Uczestnikom Programu przysługuje prawo dostępu oraz poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania poprzez wysłanie takiej informacji na adres info@rzeczobiznesie.eu