FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pełna nazwa firmy


Pełna nazwa firmy


Adres


E-mail


Nr tel. / fax


NIP


REGON


Kategoria:


Informacje o firmie

Główny przedmiot działalności firmy


Czy w latach 2019-2020 Państwa firma rozpoczęła produkcję nowego produktu lub wprowadziła nową usługę?
taknie

Posiadane certyfikaty


IV. Innowacje

Jakie innowacyjne metody produkcji mają zastosowanie w Państwa firmie?
Jakie innowacyjne produkty/ usługi Państwa firma oferuje? Na czym polega ich innowacyjność?


Jakie innowacyjne technologie są w firmie wprowadzone?


Czy Państwa firma bierze udział w programach badawczych?


V. Dystrybucja


VI. Ekologia

Czy w Państwa firmie wdrażane są proekologiczne rozwiązania? (ekologiczne metody produkcji, ekologiczne produkty, ekologiczne zarządzanie firmą ect)


VII. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Czy firma prowadzi działania z zakresu CSR? Jakie:


a) Kampanie społeczne


b) Marketing zaangażowany społecznie (cause related marketing)


c) Programy etyczne dla pracowników


d) Raportowanie społeczne


e) Nadzór korporacyjny


f) Eko-znakowanie i znakowanie społeczne


g) Ograniczanie emisji odpadów, zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych


h) Inwestycje społecznie odpowiedzialne


g) Wolontariat pracowniczy


h) Współpraca międzysektorowa


i) Inne


VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowe, niewymienione wcześniej informacje, przydatne w ocenie konkursowej firmy?
np. wyróżnienia, nagrody


IX. Dodatkowe dokumenty

Jeżeli firma posiada dodatkowe dokumenty, które mogłyby pomóc w procesie weryfikacyjnym, prosimy o ich dołączenie np. rekomendacje, prezentacje

Oświadczenie końcowe

Oświadczam, że wszystkie złożone dokumenty i podane informacje w niniejszej ankiecie są rzetelne, kompletne i zgodne z prawdą.
Imię i nazwisko


Stanowisko


captcha